Breaking Through RYLA Logo Senses Walk Family On Stage